Condicions de servei

 

Si decideixes contractar-me, implícitament acceptes les següents Condicions de servei.

Si us plau, abans de contractar-me llegeix les Condicions de servei amb atenció. Espero que les trobis justes i correctes.

Tanmateix, si hi ha algun punt què no hi estàs d’acord o que vols aclarir, tindré molt de gust en què ho parlem.

 

Leo Kálnay (d’ara endavant en Leo), i la persona o entitat que contracta els seus serveis professionals (d’ara endavant el Client), queden entesos en respectar el següent acord.

 

1. Qualitat de l’actuació

En Leo tindrà cura de tots els detalls necessaris per realitzar una actuació de qualitat, i s’esforçarà en què el Client quedi tan satisfet com sigui possible.

En particular, en Leo es compromet a:

 • reservar escrupolosament la data i l’hora acordada;
 • mantenir el preu i les condicions específiques pactades, sense canvis d’última hora;
 • arribar al lloc d’actuació amb prou antelació per preparar la funció;
 • portar tot el que calgui per realitzar la funció (això inclou l’equip de so, però no la il·luminació ni l’entarimat);
 • proporcionar prèviament al Client la informació completa de l’espectacle, i realitzar l’obra contractada amb la durada i les característiques promeses; i
 • vetllar perquè tots els estris de l’actuació estiguin en condicions òptimes.

Per la seva banda, el Client es compromet a:

 • assegurar-se que hi hagi algú esperant en Leo a l’hora acordada, i que aquesta persona estigui preparada per atendre els requeriments indispensables per preparar l’actuació (per exemple, obrir la porta de la sala, encendre els focus, habilitar un lloc per canviar-se, etc.);
 • vetllar perquè el nom “Ruskus Patruskus”, així com el nom de l’espectacle i tot allò relacionat amb la seva imatge (fotografies, sinopsi de l’obra, etc.) apareguin correctament en els programes, pòsters, anuncis a internet, etc.;
 • assegurar-se que la informació que rebi en Leo sigui completa i exacta, en especial la referent a:
  • adreça,
  • hora d’inici,
  • telèfon de contacte,
  • nom de la persona de contacte,
  • quantitat d’infants assistents i edats aproximades, i
  • característiques de l’espai escènic.

 

2. Preu del servei i pagament

El cost del servei es calcularà segons el llistat de preus que estigui vigent en el moment de fer la reserva. El preu acordat es mantindrà invariable, independentment de qualsevol variació posterior del llistat de preus.

Un cop formalitzada la reserva, en Leo enviarà al Client un email de confirmació on constarà el preu acordat i les dades de la reserva.

Per formalitzar la reserva és indispensable que el Client contesti l’email de confirmació amb el seu vistiplau.

El pagament es realitzarà preferiblement el mateix dia en acabar la representació. Si això no fos possible, el pagament es farà mitjançant transferència bancària durant els dies immediats posteriors a la representació.

 

3. Condicions addicionals per als centres educatius

Les escoles i llars d’infants que formalitzin la reserva durant els mesos de setembre a desembre faran una bestreta del 30% de la quantitat total acordada dins d’un termini de 15 dies a partir del moment de formalitzar la reserva.

A l’email de confirmació s’indicarà el número de compte i totes les indicacions per fer la transferència. Un cop rebuda la bestreta s’enviarà un email confirmant la recepció de la transferència.

La bestreta no es retorna en cap cas.

 

4. Canvi de data

Si per motius de causa major s’ha de canviar la data, el Client tindrà l’opció de triar una nova data entre les que restin disponibles.

És indispensable que el canvi de data es sol·liciti amb prou antelació.

 

5. Funcions suspeses per causes de força major

En les funcions a l’aire lliure, és responsabilitat del Client tenir previst un lloc alternatiu a cobert que permeti fer la funció en cas de pluja.

Quan això no sigui així (ja sigui per imprevisió del Client o bé perquè no hagi estat possible habilitar un lloc alternatiu), si la funció s’ha de suspendre el mateix dia per motiu de pluja o per alguna altra causa de força major, el Client haurà d’abonar:

 • la meitat del preu acordat si l’actuació se suspèn abans de començar el procés de muntatge, o
 • la totalitat del preu acordat si la representació se suspèn un cop iniciat el procés de muntatge, o bé en el transcurs de la funció.

 

6. Vigència d’aquest acord

En Leo es reserva el dret de modificar les Condicions de servei sense cap avís previ.

Tanmateix, en Leo es compromet a mantenir les Condicions de servei que estiguin vigents en el moment de fer la reserva.

Actualitzat per darrera vegada el 30 d’agost de 2017