Terms of Service

This document is not translated into English due to the legal implications involved. Here you can read the original text in Catalan.


Si decideixes contractar-me, implícitament acceptes les següents Condicions de servei.

Si us plau, abans de contractar-me llegeix-les amb atenció. Espero que les trobis justes i correctes.

Leonardo Alberto Kálnay Casas (d’ara endavant en Leo), i la persona o entitat que contracta els seus serveis professionals (d’ara endavant el Client), estan d’acord en tots els punts del següent document.
 

1. Activitats professionals

En Leo du a terme tres activitats professionals diferents sota la marca “Ruskus Patruskus”. Totes tres activitats professionals resten cobertes per aquestes Condicions de servei.

Les activitats professionals d’en Leo són les següents:

 • tallers de formació
 • animació infantil
 • representació d’obres teatrals

Qualsevol descripció o afirmació sobre les activitats professionals d’en Leo que aparegui en altres pàgines de la web ruskus-patruskus.com, o en qualsevol altre mitjà propi o aliè, i que no coincideixi amb el que s’exposa en aquest document, haurà de considerar-se des d’un punt de vista exclusivament publicitari i no literal.

Tallers de formació

En Leo realitza tallers escenificats de formació per a escoles, llars d’infants, biblioteques i altres entitats.

Els tallers escenificats són classes impartides per en Leo en qualitat d’ensenyant particular, en els quals es fan servir diverses tècniques escèniques amb finalitat didàctica.

Les matèries dels tallers formen part dels programes oficials d’ensenyament de l’estat espanyol. Les matèries són les següents:

 • anglès
 • astronomia i ciència
 • lectoescriptura
 • valors socials i cívics (educació viària)
 • formació d’hàbits per a infants de 0 a 3 anys

Aquestes activitats estan exemptes d’IVA segons l’article 20, apartat u, número 10è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (LIVA).

Animació infantil

L’animació infantil és l’activitat que en Leo realitza quan actua, per exemple, en una animació itinerant o en l’animació d’una festa particular. Aquesta activitat està gravada amb IVA general (21%).

Representació d’obres teatrals

Leo representa obres teatrals per a infants amb pantomima, titelles i música. Aquesta activitat tributa amb IVA reduït (10%) quan el servei es fa per a un organitzador d’obres teatrals, i amb IVA general (21%) en la resta de casos, segons el número 13è de l’article 91.Uno.2 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit (LIVA).
 

2. Qualitat de l’activitat

En Leo tindrà cura de tots els detalls necessaris per acomplir una activitat de qualitat, i s’esforçarà en què el Client quedi tan satisfet com sigui possible.

En particular, en Leo es compromet a:

 • reservar escrupolosament la data i l’hora acordada;
 • mantenir el preu i les condicions específiques pactades, sense canvis d’última hora;
 • arribar al lloc acordat amb prou antelació per preparar la sessió;
 • portar tot allò que calgui per realitzar la sessió (això pot incloure l’equip de so, però en cap cas la il·luminació ni l’entarimat); i
 • proporcionar prèviament al Client la informació completa de l’activitat contractada, i realitzar-la amb la durada i les característiques promeses.

Per la seva banda, el Client es compromet a:

 • assegurar-se que hi hagi algú esperant en Leo a l’hora acordada, i que aquesta persona estigui preparada per atendre els requeriments previs indispensables per realitzar la sessió;
 • vetllar perquè el nom “Ruskus Patruskus”, així com el nom de l’activitat i tot allò relacionat amb la seva imatge (fotografies, sinopsi, etc.) aparegui correctament;
 • assegurar-se que la informació que rebi en Leo sigui completa i exacta, en especial la referent a:
  • adreça
  • hora d’inici
  • telèfon de contacte
  • nom de la persona de contacte
  • quantitat d’assistents i edats aproximades
  • característiques de l’espai

3. Preu del servei i pagament

El cost del servei serà l’indicat en el llistat de preus en el moment de fer la reserva. El preu acordat es mantindrà invariable, independentment de qualsevol variació posterior del llistat de preus.

Un cop formalitzada la reserva, en Leo enviarà al Client un email de confirmació on constarà el preu acordat i les dades de la reserva.

Per formalitzar la reserva és indispensable que el Client contesti l’email de confirmació amb el seu vistiplau.

El pagament s’efectuarà preferiblement el mateix dia en acabar la sessió. Si això no fos possible, el pagament es farà mitjançant transferència bancària durant els dies immediats posteriors.
 

4. Centres educatius

Les escoles i llars d’infants que formalitzin la reserva durant els mesos de setembre a desembre faran una bestreta del 30% de la quantitat total acordada dins d’un termini de quinze dies a partir del moment de formalitzar la reserva.

A l’email de confirmació s’indicarà el número de compte i totes les indicacions per fer la transferència. Un cop rebuda la bestreta es trametrà un email confirmant la recepció de la transferència.

La bestreta no es retorna en cap cas.
 

5. Agències i representants

Quan l’actuació s’hagi gestionat mitjançant una agència d’espectacles o un representant artístic, en Leo pagarà a l’agència o al representant una comissió del 15% del preu facturat al Client.

Aquesta comissió només s’aplica quan Leo factura el servei al Client i, posteriorment, l’agència o representant factura a Leo les despeses de representació. Per tant, quan Leo factura directament a l’agència o al representant no es paga cap comissió.

6. Canvi de data

Si per motius de causa major s’hagués de canviar la data acordada, el Client tindrà l’opció de triar una nova data entre les que restin disponibles.

És indispensable que el canvi de data se sol·liciti amb prou antelació.
 

7. Sessions suspeses per causes de força major

En les activitats a l’aire lliure, és responsabilitat del Client tenir previst un lloc alternatiu a cobert que permeti fer la funció en cas de pluja.

Quan això no sigui així (sigui per imprevisió del Client o bé perquè no hagi estat possible habilitar un lloc alternatiu), si la sessió s’ha de suspendre el mateix dia per motiu de pluja o per alguna altra causa de força major, el Client haurà d’abonar:

 • la meitat del preu acordat si la sessió se suspèn abans de començar el procés de muntatge, o
 • la totalitat del preu acordat si la sessió se suspèn un cop iniciat el procés de muntatge, o bé en el transcurs de l’activitat.

8. Sessions online

Les sessions online dels tallers de formació i obres teatrals no es fan en directe, sinó que s’enregistren prèviament i s’emeten, a partir del dia i hora convinguts, durant un període de cinc dies. Passat aquest temps, els vídeos ja no es poden visionar més.

En el cas que l’emissió del vídeo estigui sota control del Client, aquest es compromet a deixar d’emetre’l definitivament després de cinc dies. El Client no pot copiar, distribuir ni alterar el vídeo, i accepta que el copyright del vídeo pertany a en Leo.

Les sessions online es fan amb molta cura, seguint fil per randa les indicacions del Client. Tot i això, és possible que el vídeo resultant tingui petites imperfeccions artístiques o tècniques. El Client es compromet a acceptar el vídeo final tal com quedi, i renuncia a demanar qualsevol edició o revisió posterior.

La qualitat i les característiques de la sessió online seran similars a les del vídeo de mostra. El vídeo de la sessió online no inclou música, efectes, textos ni gràfics.

El preu d’una sessió online serà igual al d’una sessió presencial equivalent.

9. Vigència d’aquest acord

En Leo es reserva el dret de modificar les Condicions de servei sense cap avís previ.

Tanmateix, en Leo es compromet a mantenir les Condicions de servei que estiguin vigents en el moment de fer la reserva.

Actualitzat per darrera vegada el 5 de gener de 2022