Terms of Service

 

This document is not translated into English due to the legal implications involved. Here you can read the original text in Catalan.


Si decideixes contractar-me, implícitament acceptes les següents Condicions de servei.

Si us plau, abans de contractar-me llegeix-les amb atenció. Espero que les trobis justes i correctes.

 

Leo Kálnay (d’ara endavant en Leo), i la persona o entitat que contracta els seus serveis professionals (d’ara endavant el Client), queden entesos en respectar el següent acord.

 

1. Característiques de l’activitat

En Leo realitza dues menes d’activitats professionals diferents, ambdues sota la marca “Ruskus Patruskus” i cobertes per aquestes Condicions de servei:

 • activitats educatives
 • espectacles infantils

Aquestes són les característiques essencials de cadascuna d’elles.

Activitats educatives

En Leo realitza tallers escenificats de formació per a escoles, llars d’infants, biblioteques i altres entitats.

Aquests tallers consisteixen en clases impartides per en Leo en qualitat d’ensenyant particular, en les quals es fan servir diverses tècniques escèniques amb finalitat exclusivament didàctica.

Tots els continguts de les clases estan inclosos en els programes oficials d’ensenyament de l’estat espanyol.

El Client entén que qualsevol altra denominació o descripció sobre les clases particulars d’en Leo que pugui haver en aquest o qualsevol altra mitjà hi és únicament a títol publicitari.

Aquestes activitats educatives estan exemptes d’IVA segons l’article 20, apartat u, número 10è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

Espectacles infantils

Els espectacles infantils d’en Leo tenen una finalitat exclusivamente d’entreteniment.

Aquestes representacions estan gravades amb el 21% d’IVA.

 

2. Qualitat de l’activitat

En Leo tindrà cura de tots els detalls necessaris per realitzar una activitat de qualitat, i s’esforçarà en què el Client quedi tan satisfet com sigui possible.

En particular, en Leo es compromet a:

 • reservar escrupolosament la data i l’hora acordada;
 • mantenir el preu i les condicions específiques pactades, sense canvis d’última hora;
 • arribar al lloc acordat amb prou antelació per preparar la sessió;
 • portar tot allò que calgui per realitzar la sessió (això pot incloure l’equip de so, però en cap cas la il·luminació ni l’entarimat); i
 • proporcionar prèviament al Client la informació completa de l’activitat contractada, i realitzar-la amb la durada i les característiques promeses.

Per la seva banda, el Client es compromet a:

 • assegurar-se que hi hagi algú esperant en Leo a l’hora acordada, i que aquesta persona estigui preparada per atendre els requeriments previs indispensables per realitzar la sessió;
 • vetllar perquè el nom “Ruskus Patruskus”, així com el nom de l’activitat i tot allò relacionat amb la seva imatge (fotografies, sinopsi, etc.) aparegui correctament;
 • assegurar-se que la informació que rebi en Leo sigui completa i exacta, en especial la referent a:
  • adreça
  • hora d’inici
  • telèfon de contacte
  • nom de la persona de contacte
  • quantitat d’assistents i edats aproximades
  • característiques de l’espai

 

3. Preu del servei i pagament

El cost del servei serà l’indicat en el llistat de preus en el moment de fer la reserva. El preu acordat es mantindrà invariable, independentment de qualsevol variació posterior del llistat de preus.

Un cop formalitzada la reserva, en Leo enviarà al Client un email de confirmació on constarà el preu acordat i les dades de la reserva.

Per formalitzar la reserva és indispensable que el Client contesti l’email de confirmació amb el seu vistiplau.

El pagament es realitzarà preferiblement el mateix dia en acabar la sessió. Si això no fos possible, el pagament es farà mitjançant transferència bancària durant els dies immediats posteriors.

 

4. Condicions addicionals per als centres educatius

Les escoles i llars d’infants que formalitzin la reserva durant els mesos de setembre a desembre faran una bestreta del 30% de la quantitat total acordada dins d’un termini de 15 dies a partir del moment de formalitzar la reserva.

A l’email de confirmació s’indicarà el número de compte i totes les indicacions per fer la transferència. Un cop rebuda la bestreta s’enviarà un email confirmant la recepció de la transferència.

La bestreta no es retorna en cap cas.

 

5. Canvi de data

Si per motius de causa major s’hagués de canviar la data acordada, el Client tindrà l’opció de triar una nova data entre les que restin disponibles.

És indispensable que el canvi de data es sol·liciti amb prou antelació.

 

6. Sessions suspeses per causes de força major

En les activitats a l’aire lliure, és responsabilitat del Client tenir previst un lloc alternatiu a cobert que permeti fer la funció en cas de pluja.

Quan això no sigui així (ja sigui per imprevisió del Client o bé perquè no hagi estat possible habilitar un lloc alternatiu), si la sessió s’ha de suspendre el mateix dia per motiu de pluja o per alguna altra causa de força major, el Client haurà d’abonar:

 • la meitat del preu acordat si la sessió se suspèn abans de començar el procés de muntatge, o
 • la totalitat del preu acordat si la sessió se suspèn un cop iniciat el procés de muntatge, o bé en el transcurs de la activitat.

 

7. Vigència d’aquest acord

En Leo es reserva el dret de modificar les Condicions de servei sense cap avís previ.

Tanmateix, en Leo es compromet a mantenir les Condicions de servei que estiguin vigents en el moment de fer la reserva.

Actualitzat per darrera vegada el 17 d’agost de 2018